Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ý kiến
góp ý dự thảo
(TBTCO) - Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã được công bố nhằm lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân từ ngày 20/10 đến ngày 10/11/2020.
gạo
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định về định mức hao hụt lương thực và định mức chi phí bảo quản hàng hóa dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.
tiền
(TBTCO) - Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến, chuẩn bị trình Chính phủ trình Quốc hội. Theo đó, dự toán thu ngân sách năm 2021 là khoảng hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Số thu này tăng tăng 1,5% so với ước thực hiện năm 2020, nhưng giảm 11,1% so với dự toán năm 2020.
TBT
(TBTCO) - Việc lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của Nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước.
TBT
(TBTCO) - Việc tổ chức lấy phiếu giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương đã được các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, cơ bản bảo đảm tiến độ, đúng quy trình, hướng dẫn của Tiểu ban Nhân sự.
đảng
(TBTCO) - Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
p
(TBTCO) - Sáng 28/8/20020, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban, chủ trì cuộc họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội (KT-XH) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
VNN
(TBTCO) - Doanh nghiệp phải có lãi 3 năm liên tiếp, không nợ thuế, chỉ sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế mới được xét cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú không gắn với dự án đầu tư; đồng thời, không được sử dụng vốn vay để cho vay ra nước ngoài.
rau quả
(TBTCO) - Sáng 12/6, Tổng tục Hải quan đ ã  có thông tin chính thức liên quan đến việc áp mã HS (mã hàng hóa) và thuế nhập khẩu mặt hàng giống rau và hạt giống dưa hấu…