Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cổ phiếu có quyền biểu quyết
p
(TBTCO) - CtyCP Tổng hợp dịch vụ Dầu khí (mã Ck PET) vừa báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK Tp.HCM (HSX) về việc thay đổi số cổ phiểu có quyền biểu quyết do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
ci
(TBTCO) - CtyCP VICEM Vật tư Vận tải Xi Măng (mã Ck VTV) vừa báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK Hà Nội (HNX) về việc thay đổi số cổ phiểu có quyền biểu quyết do phát hành cổ phiếu thưởng.
pan
(TBTCO) - Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thay đổi sau khi PAN đã phát hành thành công 21,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược của Công ty, nâng giá trị vốn điều lệ của PAN tăng từ hơn 616,4 tỷ đồng lên hơn 831,4 tỷ đồng.
opc
(TBTCO) - Cổ phiếu có quyền biểu quyết thay đổi sau khi OPC đã phát hành thành công hơn 6,4 triệu cổ phiếu, nâng giá trị vốn điều lệ của OPC tăng từ hơn 128,5 tỷ đồng lên hơn 192,8 tỷ đồng.
hh
(TBTCO) - Cổ phiếu có quyền biểu quyết thay đổi sau khi PVD đã phát hành thành công hơn 27,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, nâng giá trị vốn điều lệ của PVD tăng từ hơn 2.755 tỷ đồng lên hơn 3.030 tỷ đồng.
ha do
(TBTCO) - Theo đó, hơn 9,4 triệu cổ phiếu là số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thay đổi của HDG trong lần này.
flc
(TBTCO) - Theo đó, hơn 6,1 triệu cổ phiếu là số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thay đổi của FLC trong lần này.
bic
(TBTCO) - Theo đó, hơn 6,9 triệu cổ phiếu là số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thay đổi của BIC trong lần này.
dtl
(TBTCO) - Theo đó, hơn 11,2 triệu cổ phiếu là số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thay đổi của DTL trong lần này.