Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cưỡng chế thu hồi nợ thuế
Nhiều giải pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế
(TBTCO) - Để tăng cường xử lý nợ đọng thuế, Tổng cục Thuế vưa qua đã ban hành Quyết định về phương án xử lý nợ đọng ngành Thuế quản lý, tăng cường các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế.
Thuế nhà nước
(TBTCO) - Mặc dù công tác thu hội nợ thuế có chuyển biến tích cực, nhưng để tiếp tục giảm nợ đọng thuế, từ nay tới cuối năm, toàn ngành Thuế sẽ tiếp tục bám sát và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 04 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thực hiện tốt công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế.