Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ĐHCĐ
(TBTCO) - Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Golden Bridge (GBVS) tổ chức hôm qua, 1/7/213, đã thông qua kế hoạch tăng vốn nhằm đưa công ty trở lại hoạt động bình thường.