Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
(TBTCO) - Đây là quyết định “không mấy dễ chịu”, nhưng Hải quan Hà Nội buộc phải đưa ra trong bối cảnh số doanh nghiệp (DN) và số nợ thuế lớn có xu hướng gia tăng.