Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế
OECD: chênh lệch giàu nghèo gia tăng trên qui mô toàn cầu
(TBTCO) - Khoảng cách giàu nghèo ở hầu hết các quốc gia phát triển không ngừng gia tăng và hiện đang ở mức cao nhất trong vòng 30 năm qua, theo một báo cáo mới nhất của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).