Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa từ chối thanh toán
KBNN
(TBTCO) - Thông tin từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, tính đến hết tháng 2/2018, toàn hệ thống đã từ chối thanh toán 1,1 tỷ đồng vốn đầu tư do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định....
KBNN
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, trong tháng 1/2018, đơn vị đã kiểm soát chi 64.550 tỷ đồng cho cả chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản.
KBNN
(TBTCO) - Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, trong niên độ ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017, đơn vị đã từ chối 165,1 tỷ đồng (cả chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản).
KBNN
(TBTCO) - Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, tính đến ngày 30/11/2017, qua công tác kiểm soát chi, toàn hệ thống đã từ chối thanh toán 114 tỷ đồng của chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB).
KBNN
(TBTCO) - Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, trong 10 tháng qua, thông qua công tác kiểm soát chi, toàn hệ thống đã từ chối thanh toán 84 tỷ đồng cả trong chi thường xuyên và chi đầu tư.
Giao dịch KB
(TBTCO) - Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, trong 9 tháng qua, toàn hệ thống đã từ chối thanh toán 52 tỷ đồng, cả trong chi thường xuyên và chi đầu tư từ ngân sách nhà nước (NSNN).
KBNN HN
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, trong 8 tháng đầu năm, qua công tác kiểm soát chi, toàn hệ thống đã từ chối thanh toán 43,2 tỷ đồng cả trong chi thường xuyên và chi đầu tư.
KBNN
(TBTCO) - 34,8 tỷ đồng là số tiền Kho bạc Nhà nước (KBNN) từ chối thanh toán trong kiểm soát chi thường xuyên và thanh toán vốn đầu tư trong 7 tháng qua.
KBNN
(TBTCO) - Thực hiện kiểm soát chặt chẽ các nguồn chi từ NSNN, trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã từ chối thanh toán trên 32 tỷ đồng cả trong chi thường xuyên và chi đầu tư.