Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bán hàng việt
chính sách tài chính
(TBTCO) - Giảm thuế NK nhiều mặt hàng; Hàng loạt các hành vi bị cấm để bảo vệ bí mật ngành tài chính; Bán hàng Việt ở miền núi được hỗ trợ đến 150 triệu đồng; Hộ nghèo được nhận hỗ trợ tiền điện theo quý… là một số chính sách tài chính mới có hiệu lực thi hành trong tháng đầu tiên của năm 2015.