Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chỉ thị 7180
Ngành Hải quan chấn chỉnh và tăng cường hậu kiểm
(TBTCO) - Công tác kiểm tra sau thông quan trong ngành Hải quan đã và đang bộc lộ hạn chế cần được chấn chỉnh, để hoạt động này trở thành một trụ cột của quản lý hải quan hiện đại, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật…