Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cơ bản trở thành nước công nghiệp
nguyễn văn giàu
(TBTCO) - Dự thảo văn kiện trình ra Đại hội XII không đặt mốc thời gian cụ thể cho mục tiêu “nước ta cơ bản trở thành công nghiệp hóa theo hướng hiện đại” thay vì thời điểm 2020 như trước đó...