Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ
Tay ho
(TBTCO) - Đó là số tiền công ty này phải nộp do không thực hiện báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) trước khi thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu vào tháng 12/2011.