Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Đại hội đồng cổ đông BIC
đại hội cổ đông PTI
(TBTCVN) -Trước những dự báo khả quan về tăng trưởng của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ năm 2015, nhiều DNBH phi nhân thọ đã đưa ra những kế hoạch kinh doanh “đột phá” tại đại hội cổ đông, kỳ vọng sớm hoàn thành mục tiêu đề ra cũng như nâng cao vị thế DN trên thị trường trong nước và quốc tế.