Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất
Vinamotor
(TBTCO) - Lợi nhuận trước thuế năm 2014 dự kiến đạt 11 tỷ đồng, năm 2015 đạt 32,4 tỷ đồng, năm 2016 đạt 33,705 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 4,6 triệu đồng/người/ tháng.