Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ghi nợ tiền sử dụng đất
sử dụng đất
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 (ghi nợ tiền sử dụng đất) Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.
đất đai
(TBTCO) - Theo quy định hiện nay, trường hợp hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất mà thanh toán nợ trước hạn (5 năm) thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm. Tuy nhiên, quy định này sẽ được sửa đổi để tháo gỡ vướng mắc cho các địa phương.
đất đai
(TBTCO) - Theo quy định, hộ gia đình, cá nhân có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ, có cam kết thì sẽ được ghi nợ tiền sử dụng đất trong vòng 5 năm. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đã nảy sinh một số bất cập, nên Bộ Tài chính đã đề xuất sửa đổi quy định này.