Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giá tiêu tăng
hồ tiêu
(TBTCO) - 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu đã đạt 650 triệu USD, giá hồ tiêu xuất khẩu tăng gần 8%.