Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hết hiệu lực
hải quan
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 24/QĐ-BTC công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2017.
bộ tài chính
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 447/QĐ-BTC công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính tính đến hết ngày 31/12/2014.