Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hội nghị Hiệp hội các Tổng thư ký nghị viện
ASGP
(TBTCO) - Tại ASGP, Việt Nam đề xuất chủ đề thảo luận là mô hình giúp việc cho nghị viện, từ đó sẽ tham vấn các ý kiến để xây dựng mô hình Tổng thư ký Quốc hội của Việt Nam, dự kiến sẽ trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 9 sắp tới.