Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa khuyến công
nt
(TBTCO) - Mục tiêu chung của Chương trình Khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025 là huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, góp phần xây dựng nông thôn mới.
cong
(TBTCO) - Ngày 20/11, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1881/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025.
khuyen cong
(TBTCO) - Tổng kế hoạch kinh phí khuyến công giai đoạn 2014 - 2018 của cả nước đã được phê duyệt trên 1.186 tỷ đồng, với mục tiêu đào tạo nghề cho hơn 18.000 lao động nông thôn, tỷ lệ lao động có việc làm đạt trên 90%.
Khuyến công
(TBTCO) - TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác khuyến công năm 2019 trên địa bàn. Theo đó, thành phố sẽ đầu tư gần 25,4 tỷ đồng cho công tác khuyến công và tổ chức 38 lớp truyền nghề, cấy nghề thủ công mỹ nghệ cho 1.330 lao động nông thôn.
c
(TBTCO) - Mức hỗ trợ thành lập doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn không quá 10 triệu đồng/doanh nghiệp.
khuyến công
(TBTCO) - Nội dung chi hoạt động khuyến công được tách thành 2 mục riêng, gồm mức chi cho hoạt động khuyến công quốc gia và hoạt động khuyến công địa phương, thay vì gộp chung như hiện nay. Đồng thời, một số hoạt động khuyến công sẽ được nâng mức hỗ trợ từ 50 - 100%.
(TBTCO) -Sản phẩm công nghiệp nông thôn khi xây dựng và đăng ký thương hiệu sẽ được hỗ trợ 50% chi phí, nhưng tối đa không quá 35 triệu đồng/thương hiệu. Đây là một trong những nội dung thông tư liên tịch về khuyến công đang được Bộ Tài chính dự thảo.