Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa người làm chính sách
(TBTCO) - TBTCVN là diễn đàn quan trọng để các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp có ý kiến với cơ quan quản lý về những khó khăn, vướng mắc về có chế, chính sách liên quan đến chính sách thuế, phí và lệ phí...