Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phát triển kinh tê đô thị
(TBTCO) - Dự án “Tăng cường quản trị Địa phương để phát triển kinh tế tại các đô thi Việt Nam” sẽ thực hiện thí điểm ở 3 thành phố Hải Dương, Huế, Tây Ninh. Tổng số tiền cho toàn bộ dự án là 425 nghìn Euro. Trong đó, Liên minh Châu Âu tài trợ 275 nghìn Euro.