Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quyết định số 617
Bộ Tài chính ban hành kế hoạch, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
(TBTCO) - Bộ Tài chính có Quyết định số 617 ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chỉ thị số 09 ngày 1/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019.