Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thị thực khẩn Anh Quốc
(TBTCO) - Từ ngày 1/10/2013, người xin thị thực theo diện công tác, nhà đầu tư và người đi theo diện làm việc đến Anh quốc có thể chỉ phải mất từ 3 đến 5 ngày xét duyệt, thay vì 15 ngày như trước đây.