Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thông qua Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật
công ước chống tra tân
(TBTCO) - Sáng 28/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật.