Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội
btxh
(TBTCO) - Đây là số kinh phí mà Bộ Tài chính vừa quyết định tạm cấp bổ sung có mục tiêu năm 2015 và cho phép một số địa phương chuyển nguồn, để thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người khuyết tật năm 2013- 2015.
btxh
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa quyết định tạm ứng số kinh phí này cho 5 địa phương, để thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi và người khuyết tật.
btxh
(TBTCO) - Đây là số kinh phí mà Bộ Tài chính vừa quyết định cấp cho tỉnh Hà Tĩnh để thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi và người khuyết tật năm 2014.
btxh
(TBTCO) - Đây là số kinh phí Bộ Tài chính tạm ứng từ ngân sách trung ương cho tỉnh Thanh Hóa để thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội năm 2013.
btxh
(TBTCO) - Đây là tổng số kinh phí mà Bộ Tài chính vừa quyết định tạm ứng cho các địa phương để thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi và người khuyết tật năm 2014.
trẻ em mồ côi
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa đồng ý cho tỉnh Quảng Ngãi rút dự toán NSNN năm 2014, số tiền là 87,341 tỷ đồng, để thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội năm 2014.
(TBTCO) - Trong công văn số 14014/BTC-NSNN vừa ban hành, Bộ Tài chính cho biết, tỉnh Thanh Hóa sẽ được bổ sung trên 41,7 tỷ đồng kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, theo Nghị định số 67/NĐ- CP và Nghị định 13/NĐ-CP và Luật người cao tuổi.