Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa văn bản số 6450/UBND-TM
intel vietnam
(TBTCO) - Qua kiểm tra xác minh, Bộ Tài chính khẳng định việc chuyển nhượng của Intel Asia Holding Limited cho công ty cùng tập đoàn là hoạt động tái cơ cấu lại nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong nội bộ tập đoàn.