Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Xe buýt sử dụng năng lượng sạch
xe buýt
(TBTCO) - Nội dung này được đề cập trong dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 hướng dẫn về lệ phí trước bạ, đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến.