Sẽ quy trách nhiệm rõ hơn với tổ chức dịch vụ trái phiếu doanh nghiệp

20:47 | 29/04/2022 Print
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước rà soát để đề xuất sửa đổi một số quy định tại Luật Chứng khoán, trong đó lưu ý đến các nội dung liên quan đến khái niệm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trách nhiệm của các tổ chức cung cấp dịch vụ.

Các dịch vụ được đề cập bao gồm nhiều góc độ khác nhau như: tư vấn phát hành, đại lý, đấu thầu, bảo lãnh, đăng ký, lưu ký trái phiếu và đại diện người sở hữu trái phiếu.

Ngoài ra, một số nội dung được quan tâm trong sửa đổi luật là các điều kiện phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Sẽ quy trách nhiệm rõ hơn với tổ chức dịch vụ trái phiếu doanh nghiệp
Sẽ quy trách nhiệm rõ hơn với tổ chức dịch vụ trái phiếu doanh nghiệp. Ảnh: T.L
Rủi ro trái phiếu doanh nghiệp liên tục được cảnh báo và hành động quyết liệt Ngân hàng “chùn chân” với trái phiếu doanh nghiệp

Từ năm 2005, việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán. Theo đó, có 2 hình thức: phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng và phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã thường xuyên bám sát các diễn biến của thị trường để phân tích, đánh giá và kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh pháp luật cho phù hợp.

Luật Chứng khoán năm 2019, Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực từ 1/1/2021 và các nghị định hướng dẫn đã quy định theo hướng quản lý tách biệt giữa phát hành riêng lẻ với phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng.

Theo quy định hiện nay, trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ chỉ được bán và giao dịch trong phạm vi nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hình thức tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm, cơ quan quản lý không cấp phép phát hành.

Doanh nghiệp phát hành phải thực hiện công bố thông tin đầy đủ, trung thực cho nhà đầu tư, công bố thông tin cho sở giao dịch chứng khoán, đồng thời có trách nhiệm sử dụng vốn đúng mục đích, hoàn trả gốc và lãi trái phiếu đúng hạn. Các văn bản pháp luật cũng quy định rõ trách nhiệm của tổ chức tư vấn phát hành và các tổ chức cung cấp dịch vụ trong việc cung cấp thông tin minh bạch và tuyệt đối tuân thủ quy định của pháp luật.

Trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng được phép bán cho mọi đối tượng nhà đầu tư (bao gồm cả nhà đầu tư cá nhân) nhưng phải tuân thủ quy định của pháp luật và phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép trước khi phát hành.

Sau 1 năm triển khai các quy định mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và các nghị định hướng dẫn, thị trường vẫn phát sinh những rủi ro mới đối với việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, mà nguyên nhân chủ yếu là do một số nhà đầu tư chỉ quan tâm đến lợi nhuận.

Theo đó, một số nhà đầu tư đã cùng với công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại lách quy định về xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, theo đó tiếp tay cho doanh nghiệp vi phạm quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính đã đánh giá, rà soát và xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 153/2020/NĐ-CP theo hướng tăng cường tính công khai, minh bạch, giảm thiểu các rủi ro phát sinh nhằm mục tiêu phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp bền vững.

Dự thảo nghị định đã lấy ý kiến rộng rãi qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ, cổng thông tin của Bộ Tài chính, ý kiến của các bộ, ngành liên quan, ý kiến bằng văn bản và đối thoại trực tiếp với thành viên thị trường. Hiện nay, nghị định đang được gửi Bộ Tư pháp thẩm định trình Chính phủ ban hành./.

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam