Dự kiến 1/7 công bố báo cáo kiểm toán về nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19

23:51 | 19/06/2022 Print
(TBTCO) - Ngày 1/7, Kiểm toán Nhà nước dự kiến sẽ tổ chức họp báo công bố Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2021; báo cáo kiểm toán chuyên đề “Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ”.
Quốc hội sẽ giám sát việc huy động, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19 Chuẩn bị kiểm toán việc sử dụng các nguồn lực cho chống dịch và chính sách hỗ trợ Kiểm toán Nhà nước đánh giá hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai của các địa phương

Kiểm toán Nhà nước cuối tuần qua đã có cuộc họp về việc chuẩn bị tổ chức họp báo công bố: Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2021; kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước năm 2020; báo cáo kiểm toán chuyên đề “Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ”.

Kiểm toán
Kiểm toán Nhà nước chuẩn bị họp báo công bố một số báo cáo kiểm toán

Căn cứ quy định tại khoản 10, Điều 10 Luật Kiểm toán Nhà nước số 81/2015/QH13, Kiểm toán Nhà nước có nhiệm vụ tổ chức công bố công khai báo cáo kiểm toán; báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm; báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Căn cứ quy định tại Điều 41 Luật Báo chí số 103/2016/QH13 về việc Kiểm toán Nhà nước phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí theo quy định. Căn cứ Quyết định số 1562/QĐ-KTNN ngày 8/9/2016 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

Theo đó, vào ngày 1/7/2022, Kiểm toán Nhà nước dự kiến sẽ tổ chức họp báo công bố Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2021; kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước năm 2020; báo cáo kiểm toán chuyên đề “Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ” của Kiểm toán Nhà nước.

Theo sự phân công của Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa và Hà Thị Mỹ Dung sẽ đồng chủ trì họp báo. Khách mời họp báo gồm có: đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương; đại diện lãnh đạo Ủy ban Tài chính – Ngân sách, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Xã hội của Quốc hội. Tham dự họp báo có lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước, các vụ tham mưu của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành và khu vực trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương./.

Dương An

© Thời báo Tài chính Việt Nam