Tư vấn chính sách thuế:

Xử lý khoản phí ủy thác phải chịu 10% thuế giá trị gia tăng

10:49 | 27/06/2022 Print
(TBTCO) - Tổ chức xuất nhập khẩu nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nhận nhập khẩu hàng hóa ủy thác cho các cơ sở khác, khi trả hàng cơ sở nhận ủy thác lập chứng từ theo quy định tại Khoản 2 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Hỏi: Công ty TNHH TM xuất nhập khẩu (XNK) công nghệ cao Việt Nam thực hiện dịch vụ nhập khẩu ủy thác cho khách hàng. Trong hợp đồng ủy thác quy định công ty nhận ủy thác sẽ đứng tên trong tờ khai và nộp các loại thuế phát sinh như thuế bảo vệ môi trường, thuế XNK, thuế giá trị gia tăng (GTGT)... Bên giao ủy thác sẽ thanh toán tiền cho bên xuất khẩu, Bill, Invoice đều mang tên của bên ủy thác, đồng thời bên ủy thác thanh toán trực tiếp cho bên xuất khẩu. Xin hỏi, khi công ty tôi thanh toán với bên ủy thác, ngoài khoản phí ủy thác phải chịu 10% thuế GTGT, khoản tiền thuế mà công ty đã nộp phải xử lý như thế nào?

Trả lời: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh có ý kiến như sau: tại Khoản 2 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định như sau:

2.2. Tổ chức xuất nhập khẩu nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nhận nhập khẩu hàng hóa ủy thác cho các cơ sở khác, khi trả hàng cơ sở nhận ủy thác lập chứng từ như sau: Cơ sở nhận nhập khẩu ủy thác khi xuất trả hàng nhập khẩu ủy thác, nếu đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu, cơ sở lập hóa đơn GTGT để cơ sở đi ủy thác nhập khẩu làm căn cứ kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa ủy thác nhập khẩu. Trường hợp cơ sở nhận nhập khẩu ủy thác chưa nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu, khi xuất trả hàng nhập khẩu ủy thác, cơ sở lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu cho hàng hóa nhập khẩu ủy thác, cơ sở mới lập hóa đơn theo quy định trên.

Hóa đơn GTGT xuất trả hàng nhập khẩu ủy thác ghi: (a) Giá bán chưa có thuế GTGT bao gồm: giá trị hàng hóa thực tế nhập khẩu theo giá CIF, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và các khoản phải nộp theo chế độ quy định ở khâu nhập khẩu (nếu có).

(b) Thuế suất thuế GTGT và tiền thuế GTGT ghi theo số thuế đã nộp ở khâu nhập khẩu.

(c) Tổng cộng tiền thanh toán (= a + b); cơ sở nhận nhập khẩu ủy thác lập hóa đơn GTGT riêng để thanh toán tiền hoa hồng ủy thác nhập khẩu...” Căn cứ quy định trên công ty thực hiện xuất hóa đơn GTGT theo quy định.

Nguồn: Cục Thuế Bắc Ninh

© Thời báo Tài chính Việt Nam