Bộ Tài chính thực hiện bộ chỉ số đánh giá thủ tục hành chính trực tuyến

08:07 | 04/08/2022 Print
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã có Quyết định 1507/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử nhằm phục vụ lãnh đạo Bộ Tài chính trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và đánh giá chi tiết chất lượng phục vụ của từng đơn vị trong ngành Tài chính, từng công chức, người lao động đối với người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Bộ Tài chính thực hiện bộ chỉ số đánh giá thủ tục hành chính trực tuyến
Thực hiện số hóa hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính qua phương thức điện tử. Ảnh: TL.

Kết quả đánh giá là một trong những tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị; xác định trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu đơn vị trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công; ưu tiên xem xét việc đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và xem xét khen thưởng, xử lý kỷ luật công chức, viên chức, người lao động.

Theo đó, việc đánh giá được xác định trên 5 nhóm chỉ số gồm: công khai, minh bạch; tiến độ, kết quả giải quyết công việc; số hóa hồ sơ; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; mức độ hài lòng.

Kết quả đánh giá được công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Tài chính làm căn cứ xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính thực hiện cập nhật tình trạng hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng thời gian quy định, đồng bộ dữ liệu trên Cổng dịch vụ công Bộ Tài chính và Cổng dịch vụ công quốc gia; đồng thời, thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua phương thức điện tử./.

Việc đánh giá xác định trên 5 nhóm chỉ số

Theo đó, việc đánh giá được xác định trên 5 nhóm chỉ số gồm: công khai, minh bạch; tiến độ, kết quả giải quyết công việc; số hóa hồ sơ; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; mức độ hài lòng.

Minh Anh

© Thời báo Tài chính Việt Nam