Hỏi, đáp chính sách tài chính:

Trách nhiệm của các cơ quan trong xác định và tổ chức thu tiền sử dụng đất

09:10 | 16/09/2022 Print
(TBTCO) - Quy định pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ: Tại Chương V (từ Điều 18 đến Điều 37) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ).

Hỏi: Theo điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất (SDĐ): "Trường hợp SDĐ có nhà ở ổn định trước ngày 1/7/2004 và không có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền sử dụng đất, khi được cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền SDĐ như sau...". Xin hỏi Bộ Tài chính, nội dung quy định trên hiểu theo cách nào sau đây? 1. SDĐ có nhà ở ổn định (phải có nhà ở ổn định từ trước ngày 1/7/2004) 2. SDĐ có nhà ở ổn định (chỉ cần có nhà tại thời điểm xin cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ. Thời điểm trước ngày 1/7/2004 không cần phải có nhà).

Trả lời: Quy định pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ: Tại Chương V (từ Điều 18 đến Điều 37) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ) có quy định về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ.

Quy định về trình tự xác định, thu nộp tiền SDĐ và trách nhiệm của các cơ quan: Tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, quy định về thu nộp tiền SDĐ như sau:

“2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

Căn cứ hồ sơ địa chính (thông tin về người sử dụng đất, diện tích đất, vị trí đất và mục đích SDĐ) do Văn phòng đăng ký quyền SDĐ hoặc do cơ quan tài nguyên và môi trường gửi đến; căn cứ quyết định của UBND cấp tỉnh về phê duyệt giá đất cụ thể tính thu tiền SDĐ hoặc Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất và hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận, chuyển mục đích SDĐ của hộ gia đình, cá nhân; trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan thuế xác định số tiền SDĐ, ra thông báo nộp tiền SDĐ và gửi hộ gia đình, cá nhân”.

Tại khoản 2, 3 Điều 17 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, quy định trách nhiệm của các cơ quan trong việc xác định và tổ chức thu tiền SDĐ:

“2. Cơ quan tài nguyên và môi trường, văn phòng đăng ký đất đai: Xác định địa điểm, vị trí, diện tích, loại đất, mục đích SDĐ, thời điểm bàn giao đất thực tế (đối với trường hợp được giao đất trước ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành) làm cơ sở để cơ quan thuế xác định tiền SDĐ phải nộp. 3. Cơ quan thuế: a) Xác định số tiền SDĐ phải nộp, số tiền SDĐ được miễn hoặc giảm theo quy định tại Nghị định này và thông báo cho người SDĐ đúng hạn...”.

Căn cứ các quy định nêu trên, cơ quan thuế sẽ thực hiện xác định số tiền SDĐ, ra thông báo nộp tiền SDĐ sau khi nhận được hồ sơ địa chính do cơ quan tài nguyên và môi trường chuyển đến.

Theo đó, chính sách thu nộp tiền SDĐ không thuộc thẩm quyền hướng dẫn của cơ quan thuế, đề nghị cá nhân liên hệ với cơ quan tài nguyên và môi trường để được xem xét, hướng dẫn theo quy định.

(Nguồn: Bộ Tài chính)

© Thời báo Tài chính Việt Nam