Bổ sung quy định về ưu đãi đầu tư với dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế

15:02 | 20/06/2021 Print
Dự thảo nghị định về quản lý khu công nghiệp (KCN) và khu kinh tế (KKT) bổ sung quy định về ưu đãi đầu tư với các dự án thuộc danh mục đặc biệt ưu đãi đầu tư trong KKT hoặc dự án thuộc diện áp dụng hỗ trợ, ưu đãi đầu tư đặc biệt thực hiện trong KCN.

KCN

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý KCN và KKT.

Hoàn thiện mô hình quản lý "một cửa, tại chỗ"

Nghị định được xây dựng trên cơ sở kế thừa một số quy định của Nghị định số 82/2018/NĐ-CP về ưu đãi, thu hút nguồn đầu tư để phát triển các KCN, KKT; chuẩn hóa và hoàn thiện mô hình quản lý KCN, KKT theo nguyên tắc "một cửa, tại chỗ" thông qua vai trò đầu mối tại ban quản lý KCN, KKT. Đồng thời, dự thảo nghị định đã bổ sung một số nội dung quy định mới để đảm bảo phù hợp với các luật mới được ban hành cũng như thực tế đầu tư phát triển các KCN, KKT trong thời gian qua.

Cụ thể, dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung nội dung: diện tích KCN phù hợp với khả năng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tối thiểu là 75 ha; đảm bảo dành tối thiểu 5% tổng diện tích đất công nghiệp của KCN để cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, các doanh nghiệp khác thuộc diện được ưu tiên, hỗ trợ về mặt bằng sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật thuê đất, thuê lại đất.

Dự thảo không áp dụng điều kiện về tỷ lệ lấp đầy (60%) đối với các trường hợp sau: tổng diện tích đất tự nhiên của các KCN trên địa bàn tỉnh, thành phố dưới 1.000 ha; KCN trước đó đã có dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng bị chấm dứt hoạt động và giao cho nhà đầu tư mới; dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN hoạt động theo các mô hình KCN sinh thái, hỗ trợ, chuyên sâu; nhà đầu tư cam kết dành tối thiểu 30% diện tích đất công nghiệp trong KCN để cho dự án đầu tư có công nghệ cao, dự án công nghiệp hỗ trợ, dự án đổi mới sáng tạo và các dự án ưu tiên thu hút đầu tư.

Về ưu đãi đầu tư, dự thảo nghị định bổ sung quy định về ưu đãi đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc danh mục các ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư trong KKT hoặc dự án đầu tư thuộc diện áp dụng hỗ trợ, ưu đãi đầu tư đặc biệt theo quy định của pháp luật về đầu tư thực hiện trong KCN.

Cụ thể, với các dự án nêu trên, sau khi dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư hoặc hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật, UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định việc cho phép dự án đầu tư được triển khai trước khi hoàn thành các thủ tục về xây dựng, lao động, đất đai và các thủ tục khác có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt của UBND cấp tỉnh hoặc ban quản lý KCN, KKT, các sở, ban ngành quy định tại pháp luật có liên quan. Trong trường hợp này, nhà đầu tư phải có cam kết về tiến độ hoàn thành các thủ tục và chịu trách nhiệm toàn bộ nếu không tuân thủ đúng điều kiện, quy chuẩn theo quy định của pháp luật có liên quan.

Bổ sung phương thức huy động vốn để đầu tư khu công nghiệp, khu kinh tế

Ngoài ra, dự thảo nghị định bổ sung quy định về mô hình KCN chuyên sâu. Đây là mô hình KCN chuyên sản xuất và cung ứng dịch vụ cho sản xuất các sản phẩm thuộc một ngành, nghề nhất định. Tỷ lệ diện tích đất công nghiệp cho các dự án đầu tư vào ngành, nghề này thuê đất, thuê lại đất tối thiểu đạt 60% diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê của KCN. KCN chuyên sâu được hưởng cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư như áp dụng đối với KCN hỗ trợ.

Liên quan đến vấn đề tài chính, dự thảo nghị định bổ sung các phương thức huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KCN, KKT gồm: tiền thuê lại đất ứng trước từ các nhà đầu tư có nhu cầu thuê đất, thuê lại đất trong KCN để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng của KCN; nguồn vượt thu hàng năm hoặc các nguồn vốn ngân sách nhà nước hợp pháp khác và thu ngân sách nhà nước trên địa bàn KKT được để lại cho đầu tư để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong KKT.

Đối với trường hợp giá cho thuê lại đất trong KCN tăng trên 30% so với khung giá cho thuê lại đất đã đăng ký với ban quản lý các KCN, KKT, dự thảo quy định biện pháp xử lý về giá theo hướng:

Trên cơ sở đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn, ban quản lý KCN, KKT đề nghị của nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN thực hiện đăng ký lại khung giá và các loại phí trước thời hạn phải đăng ký theo quy định và giải trình về sự thay đổi về khung giá và các loại phí; theo đề nghị của nhà đầu tư có nhu cầu thuê lại đất trong KCN để thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, ban quản lý KCN, KKT tổ chức hiệp thương về giá theo quy định của pháp luật về giá.

Dương An

Dương An

© Thời báo Tài chính Việt Nam