Năm 2014: Kim ngạch xuất khẩu ngành nông nghiệp tăng hơn 11%

18:39 | 22/12/2014 Print
Theo Bộ Công thương, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp cả năm 2014 ước đạt 30,8 tỷ USD, tăng 11,2% so với năm ngoái. Thặng dư thương mại của ngành ước đạt 9,5 tỷ USD (tăng 7,7%).

Trong đó, thủy sản đạt 7,92 tỷ USD ( tăng18%), đồ gỗ và sản phẩm từ gỗ 6,54 tỷ USD ( tăng 12,7%), cà phê đạt 3,6 tỷ USD (tăng 32,6%), rau quả đạt 1,47 tỷ USD, (tăng 34,9%), hạt tiêu đạt 1,2 tỷ USD (tăng 34,1%), hạt điều đạt 2 tỷ USD, ( tăng 21,1%), tôm ước đạt 3,5 tỷ USD (tăng 25%).

Bên cạnh đó, có một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm như gạo đạt 3,0 tỷ USD (giảm 1,9%), cao su đạt 1,8 tỷ USD (giảm 28,9%).

Được biết, năm 2015, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng GDP toàn ngành đạt từ 3,0-3,3%, giá trị sản xuất tăng từ 3,4-3,7% so với năm 2014. Giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản đạt 31 tỷ USD./.

Tố Uyên

Tố Uyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam