ADB và JICA ký các hiệp định vay trị giá 163 triệu USD cho nông dân tại 4 nước

20:19 | 28/03/2018 Print
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) ngày 28/3 đã ký kết các hiệp định vay trị giá 163 triệu USD với Olam International Limited (OIL) và Công ty TNHH Cà phê Outspand (COVL) - một công ty con của OIL.

Các khoản vay sẽ giúp tăng cường những chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững và bao trùm, mang lại lợi ích trực tiếp cho hơn 20.000 nông hộ nhỏ tại In-đô-nê-xi-a, Pa-pua Niu Ghi-nê (PNG), Timor-Leste và Việt Nam.

Hỗ trợ của ADB bao gồm một khoản vay trị giá 83 triệu USD cho OIL và một khoản vay trị giá 5 triệu USD cho COVL. Dự án này là khoản hỗ trợ không do chính phủ bảo lãnh đầu tiên của ADB được đồng tài trợ trực tiếp bởi JICA; tổ chức này sẽ cho COVL vay 75 triệu USD.

Dự án Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp sẽ hỗ trợ kế hoạch đầu tư tới năm 2019 trị giá 211 triệu USD của OIL thông qua tài trợ để mở rộng hoạt động chế biến các sản phẩm chế biến sẵn của công ty, đồng thời cung cấp các khoản đầu tư vốn lưu động cho những nông hộ nhỏ, đặc biệt tại In-đô-nê-xi-a (cà phê và ca cao), Pa-pua Niu Ghi-nê (cà phê và ca cao), Timor-Leste (cà phê) và Việt Nam (cà phê, điều và tiêu).

Nguồn vốn hỗ trợ này cũng sẽ giúp OIL phát triển các nhà máy chế biến để tạo ra sự kết nối liền mạch hơn nữa giữa người nông dân, thị trường và người tiêu dùng, mang lại giá trị gia tăng lớn hơn cho các thị trường địa phương và cải thiện các chuỗi giá trị nông nghiệp.

Dự án bao gồm khoản hỗ trợ kỹ thuật (TA) trị giá 3 triệu USD, được tài trợ một phần bởi Quỹ Khí hậu Ca-na-đa cho khu vực tư nhân ở châu Á, nhằm cung cấp hoạt động đào tạo xây dựng năng lực cho khoảng 20.000 hộ nông dân trồng cà phê trên khắp các quốc gia tham gia dự án.

Hỗ trợ kỹ thuật bao gồm tập huấn để tránh phá rừng và nâng cao năng suất bằng các thông lệ sản xuất nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu, gồm cả thu gom nước và quản lý đất./.

Vĩnh Thái

Vĩnh Thái

© Thời báo Tài chính Việt Nam