Chậm nhất đến ngày 30/6/2025, tất cả cổ phiếu sẽ giao dịch duy nhất trên HOSE

12:01 | 19/07/2021 Print
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 57/2021/TT-BTC quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác.

giao dịch cổ phiếu

Thông tư yêu cầu việc thực hiện lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch chứng khoán phải bảo đảm khách quan, công khai, công bằng và hiệu quả. Ảnh: TL.

Thông tư này quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác theo quy định tại điểm a khoản 3, điểm a khoản 4 Điều 2, điểm g khoản 1 Điều 6 Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg ngày 23/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ thành lập, tổ chức và hoạt động của Sở GDCK Việt Nam.

Đến 30/6/2025, tất cả các cổ phiếu sẽ giao dịch trên HOSE

Theo quy định tại Thông tư 57, chậm nhất đến hết ngày 30/6/2025, Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE) thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, thị trường giao dịch cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thông tư cũng nêu rõ các mốc về thời gian để HOSE thực hiện tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, thị trường giao dịch cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch theo quy định.

Cụ thể, HOSE tiếp tục tổ chức thị trường giao dịch đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm đã niêm yết tại HOSE trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành; đồng thời, tổ chức giao dịch đối với chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm đăng ký niêm yết mới.

Trước ngày 1/7/2023, HOSE tiếp nhận, xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu mới của tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 120 tỷ đồng trở lên.

Từ ngày 1/7/2023, HOSE tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu mới của tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023, HOSE tiếp nhận cổ phiếu của tổ chức niêm yết từ HNX.

Từ ngày 1/1/2025 đến hết ngày 30/6/2025, HOSE tiếp nhận cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch từ HNX; đồng thời, HOSE tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu mới của tổ chức sau khi đã hoàn thành việc tiếp nhận cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch từ HNX theo quy định.

Từ 1/7/2023, HNX không tiếp nhận hồ sơ niêm yết cổ phiếu mới

Thông tư 57 cũng quy định rõ, trong thời hạn quy định (chậm nhất đến ngày 30/6/2025), HNX tiếp tục tổ chức thị trường giao dịch đối với cổ phiếu đã niêm yết, đăng ký giao dịch tại HNX trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành cho đến khi hoàn thành việc chuyển cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch từ HNX sang HOSE theo quy định.

Trước ngày 1/7/2023, HNX tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu mới của tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 30 tỷ đồng trở lên.

Từ ngày 1/7/2023, HNX không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới của các tổ chức. Từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023, HNX thực hiện chuyển cổ phiếu của tổ chức niêm yết từ HNX sang HOSE.

Cũng như HOSE, HNX sẽ tiếp tục tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu của tổ chức đã đăng ký giao dịch và tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch mới của tố chức tại HNX cho đến khi hoàn thành việc chuyển cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch sang HOSE theo quy định.

Từ ngày 1/1/2025 đến hết ngày 30/6/2025, HNX thực hiện chuyển cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch từ HNX sang HOSE. Sau khi hoàn thành việc chuyển cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch từ HNX sang HOSE, HNX không tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch mới của tổ chức.

“Sở GDCK Việt Nam xây dựng kế hoạch chuyển cổ phiếu của tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch từ HNX sang HOSE theo quy định và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước khi triển khai” – Thông tư nêu rõ.

Thông tư số 57/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2021./.

Việc thực hiện lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch chứng khoán phải bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn về tổ chức bộ máy, nhân lực, hoạt động nghiệp vụ của HNX và HOSE; gắn với việc triển khai vận hành hệ thống công nghệ thông tin thị trường chứng khoán mới; không làm phát sinh chi phí đối với tố chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch; không ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư và không ảnh hưởng đến lộ trình phát triển các sản phẩm mới.

Đồng thời, việc thực hiện lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch chứng khoán phải bảo đảm khách quan, công khai, công bằng và hiệu quả.

Duy Thái

Duy Thái

© Thời báo Tài chính Việt Nam