BVH chi trả 1.021 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt

16:30 | 24/04/2014 Print
Sáng ngày 24/4, tại Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo việt ( mck: BVH), các cổ đông đã nhất trí thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013; định hướng kinh doanh năm 2014; kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức; phương án tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt.

Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất năm 2013 toàn Tập đoàn đạt 17.096 tỷ đồng, tăng trưởng 6,8% so với năm 2012. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.654 tỷ đồng; tổng tài sản hợp nhất đạt 55.093 tỷ đồng, tăng 8.868 tỷ đồng so với cùng kỳ 2012, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 19,2%; Tổng nguồn vốn chủ sở hữu đạt 12.125 tỷ đồng.

Ông Hoàng Việt Hà, Giám đốc Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt khẳng định: “Năm 2013, mặc dù nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, song Tập đoàn Bảo Việt đã đạt được sự tăng trưởng ổn định, hoàn thành kế hoạch do Đại hội đề ra, đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt; góp phần quan trọng thực hiện chiến lược phát triển của Tập đoàn Bảo Việt trong giai đoạn 2011 - 2015”.

Đại hội cũng nhất trí thông qua việc chi trả 1.021 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt (tương đương mức chi trả cổ tức là 15%).

Năm 2014, Tập đoàn Bảo Việt đặt mục tiêu tổng doanh thu công ty mẹ đạt 1.416 tỷ đồng, tăng trưởng 4,7% so với năm 2013, lợi nhuận sau thuế đạt 1.120 tỷ đồng, tăng trưởng 1,4% so với năm 2013. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 16,5%. Với tỷ suất lợi nhuận này, Tập đoàn Bảo Việt dự kiến mức chia cổ tức cho các cổ đông là 13%.

Đại hội cũng nhất trí thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành riêng lẻ 40-61,5 triệu cổ phần. Dự kiến số vốn điều lệ mới sau khi tăng khoảng 7.205 - 7.420 tỷ đồng.

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ bổ sung thêm vốn điều lệ cho các công ty con hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nòng cốt như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, dịch vụ tài chính…/.

H.C

H.C

© Thời báo Tài chính Việt Nam