Sẽ xếp loại công ty chứng khoán 2 lần/năm

09:33 | 22/08/2013 Print
Đó là một nội dung quan trọng trong Dự thảo Quy chế hướng dẫn xếp loại công ty chứng khoán (CTCK) vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đưa ra lấy ý kiến.

Phân loại CTCK theo 5 tiêu chí

Quy chế hướng dẫn xếp loại CTCK được kỳ vọng sẽ là công cụ hữu hiệu hỗ trợ cho UBCKNN trong công tác quản lý hoạt động CTCK.

Theo Dự thảo, CTCK sẽ được UBCKNN phân loại theo tiêu chuẩn CAMEL với việc sử dụng nhóm 5 yếu tố cơ bản, bao gồm: mức độ đủ vốn (C); chất lượng tài sản (A); chất lượng quản trị (M); khả năng sinh lời (E); chất lượng thanh khoản (L).

Mức xếp loại ban đầu CTCK được xác định trên cơ sở so sánh điểm xếp loại CTCK với thang điểm theo quy định.

Mức xếp loại ban đầu

Điểm xếp loại CTCK

A

Từ 80 - 100 điểm

B

Từ 70 - dưới 80 điểm

C

Từ 60 - dưới 70 điểm

D

Từ 45 - dưới 60 điểm

E

Từ 0 - dưới 45 điểm

Như vậy, mức xếp loại A là mức tốt nhất và loại E là mức xấu nhất.

Tuy nhiên, theo Dự thảo Quy chế này, để có thể được xếp loại tốt nhất (loại A), các CTCK phải đảm bảo được sự đồng đều của cả 5 yếu tố nêu trên.

Cụ thể, CTCK được xếp loại A nếu có tổng điểm xếp loại nằm trong thang điểm của mức xếp loại ban đầu là A và không yếu tố đánh giá nào có điểm dưới 70 điểm.

CTCK được xếp loại B bao gồm các trường hợp: có điểm xếp loại nằm trong thang điểm của mức xếp loại ban đầu là B, đồng thời cũng không yếu tố đánh giá nào có điểm dưới 70; CTCK được xếp loại ban đầu là A nhưng có một yếu tố đánh giá có điểm dưới 70;…

Riêng đối với các CTCK thuộc các trường hợp không thể chấm điểm được do không thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định hoặc theo yêu cầu của UBCKNN sẽ đương nhiên bị xếp vào hạng thấp nhất (hạng E).

Căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường, UBCKNN sẽ ban hành các điều chỉnh về thang điểm xếp loại ban đầu trong từng thời kỳ.

Xếp loại dựa vào đâu?

Theo Dự thảo Quy chế, cơ sở để xếp loại CTCK sẽ dựa vào 4 cơ sở chính và các cơ sở “mềm” khi cơ quan quản lý yêu cầu.

Cụ thể, 4 cơ sở chính bao gồm: báo cáo tài chính đã được soát xét hoặc kiểm toán; báo cáo định kỳ hoạt động; các báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính; báo cáo tình hình quản trị công ty, báo cáo công tác quản trị rủi ro thực hiện theo yêu cầu của UBCKNN và tình hình thực tế của Công ty.

Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, UBCKNN có quyền yêu cầu các CTCK cung cấp bổ sung thông tin mà UBCKNN thấy cần thiết phải có thêm.

CTCK

Sẽ phân loại CTCK định kỳ một năm hai lần. Ảnh: D.T

Về phương pháp chấm điểm, CTCK sẽ được chấm điểm theo từng tiêu chí thành phần của CAMEL và mỗi chỉ tiêu được chấm điểm theo các mức điểm từ 0 đến 100 điểm.

Theo đó, điểm xếp loại CTCK là tổng của tổng điểm nhóm yếu tố tài chính (80%) và tổng điểm yếu tố chất lượng quản trị (20%). Tổng điểm nhóm yếu tố tài chính là tổng các điểm chỉ tiêu thuộc các yếu tố C, A, E và L sau khi đã nhân với trọng số tương ứng của từng chỉ tiêu. Tổng điểm yếu tố M là tổng các điểm chỉ tiêu chất lượng quản trị sau khi đã nhân với trọng số tương ứng của từng chỉ tiêu.

Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường, UBCKNN sẽ ban hành các điều chỉnh, bổ sung về chỉ tiêu, mức điểm của từng chỉ tiêu, trọng số của từng chỉ tiêu, và trọng số của tổng điểm nhóm yếu tố tài chính, tổng điểm yếu tố chất lượng quản trị trong từng thời kỳ.

Dựa vào kết quả đánh giá, xếp loại các CTCK theo quy định tại Quy chế này, UBCKNN sẽ có biện pháp xem xét, xử lý công ty phù hợp với quy định của pháp luật – biện pháp xử lý cũng đã được quy định trong dự thảo này.

Tải Dự thảo Quy chế tại đây.

Duy Thái

Duy Thái

© Thời báo Tài chính Việt Nam