Chỉ khai thuế khi phát sinh trả thu nhập

13:04 | 28/07/2021 Print
Tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân tháng/quý nào thì không phải khai thuế thu nhập cá nhân của tháng/quý đó.

khai thuế

Ảnh minh họa.

Bà Nguyễn Thanh Hoa (Hà Nội) hỏi, theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, doanh nghiệp không phát sinh chi trả thu nhập có phải thực hiện nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng/quý không?

Bà Hoa đề nghị cơ quan chức năng có hướng dẫn đồng bộ, tránh trường hợp các cơ quan quản lý thuế áp dụng khác nhau, gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận chính sách thuế mới.

Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Khoản 6 Điều 11 Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định:

"6. Điều 24 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điểu 24. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và trách nhiệm của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú

1. Trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế được quy định như sau:

a) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách Nhà nước và quyết toán thuế đối với các loại thu nhập chịu thuế trả cho đối tượng nộp thuế;…”.

Căn cứ Điểm 9.9 Khoản 9 Phụ lục I — Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế:

"9.9. Hồ sơ khai thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với tiền lương, tiền công

a) Hồ sơ khai thuế tháng, quý

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công) mẫu số Q5/KK-TNCN”.

Thực hiện hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 2393/TCT-DNNCN ngày 1/7/2021 về việc khai thuế thu nhập cá nhân, căn cứ các quy định nêu trên, chỉ trường hợp tổ chức, cá nhân phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân mới thuộc diện phải khai thuế thu nhập cá nhân.

Do đó, truờng hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì không thuộc diện điều chỉnh của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân tháng/quý nào thì không phải khai thuế thu nhập cá nhân của tháng/quý đó.

Đề nghị bà nghiên cứu các quy định nêu trên và đối chiếu tình hình thực tế phát sinh tại đơn vị để thực hiện.

Theo Chinhphu.vn

Theo Chinhphu.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam