Căn cứ tính thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh

11:12 | 05/06/2021 Print
Theo dự thảo thông tư hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, căn cứ tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu.

hộ kinh doanh

Căn cứ tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu. Ảnh: Nhật Minh.

Về doanh thu tính thuế, theo hướng dẫn của thông tư, doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Doanh thu này bao gồm cả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền. Các khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội, phí thu thêm được hưởng theo quy định. Các khoản bồi thường, phạt vi phạm hợp đồng (chỉ tính vào doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân). Doanh thu khác mà hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Về tỷ lệ thuế tính trên doanh thu, theo dự thảo thông tư, tỷ lệ thuế tính trên doanh thu gồm tỷ lệ thuế giá trị gia tăng (GTGT) và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) áp dụng chi tiết đối với từng lĩnh vực, ngành nghề, theo hướng dẫn tại phụ lục số 01 ban hành kèm theo thông tư này.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nhiều lĩnh vực, ngành nghề thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện khai và tính thuế theo tỷ lệ thuế tính trên doanh thu áp dụng đối với từng lĩnh vực, ngành nghề.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế của từng lĩnh vực, ngành nghề, hoặc xác định không phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế thực hiện ấn định doanh thu tính thuế của từng lĩnh vực, ngành nghề theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Cách xác định số thuế phải nộp:

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT

Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN

Trong đó, doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn trên đây. Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân, theo hướng dẫn tại phụ lục 01 ban hành kèm thông tư này./.

Nhật Minh

Nhật Minh

© Thời báo Tài chính Việt Nam