Trách nhiệm của cơ quan thuế trong triển khai nghị định gia hạn nộp thuế

13:43 | 22/05/2021 Print
Để để tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế thực hiện gia hạn nộp thuế theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Tổng cục Thuế đã ban hành hướng dẫn rõ trách nhiệm của cơ quan thuế các cấp trong việc hỗ trợ người nộp thuế thực hiện gia hạn nộp thuế.

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục trưởng cục thuế địa phương chỉ đạo, phân công bộ phận chủ trì tham mưu triển khai và tổng hợp, báo cáo; phân công các bộ phận trong cơ quan thuế tổ chức triển khai. Các cục thuế chịu trách nhiệm tổng hợp tình hình gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh/thành phố, báo cáo Tổng cục Thuế (Vụ Kê khai và Kế toán thuế) trước ngày 15/1/2022 và báo cáo cập nhật bổ sung số liệu gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp trước ngày 15/4/2022.

Đối với bộ phận kê khai và kế toán thuế

Bộ phận kê khai và kế toán thuế có trách nhiệm cập nhật giấy đề nghị gia hạn của người nộp thuế (NNT) gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế do bộ phận “một cửa” hoặc đội thuế liên xã phường chuyển đến. Đồng thời, thực hiện cập nhật hạn nộp được gia hạn của các khoản thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp được phân bổ (phụ lục số 01-6/GTGT, phụ lục số 03-8/TNDN, phụ lục 01-2/TĐ-TNDN...).

cục-thuế-bình-định-123-ok.jpg
Bộ phận một cửa Cục Thuế Bình Định hỗ trợ người nộp thuế thực hiện pháp luật thuế.

Bên cạnh đó, bộ phận kê khai và kế toán thuế thực hiện tra cứu danh sách NNT có đề nghị gia hạn để rà soát và cập nhật thông tin gia hạn nộp tiền thuê đất (theo phân công của thủ trưởng cơ quan thuế). Thực hiện cập nhật các thông tin điều chỉnh, dừng gia hạn từ NNT hoặc từ các bộ phận có liên quan chuyển sang (bộ phận một cửa, thanh tra kiểm tra, quản lý các khoản thu từ đất, quản lý thuế hộ gia đình, cá nhân kinh doanh) và lập báo cáo thống kê tình hình gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất.

Trách nhiệm của bộ phận quản lý nợ

Bộ phận quản lý nợ có trách nhiệm chủ trì rà soát, ban hành thông báo không chấp nhận giấy đề nghị gia hạn của NNT gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế nhưng NNT còn nợ tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng.

Đồng thời, phải xác định số tiền chậm nộp đã tính (nếu có) của NNT gửi giấy đề nghị gia hạn sau thời điểm cơ quan thuế khóa sổ kế toán thuế tháng, chuyển bộ phận kê khai và kế toán thuế thực hiện điều chỉnh tiền chậm nộp trên hệ thống TMS.

Bộ phận quản lý các khoản thu về đất

Khi NNT có đề nghị gia hạn, bộ phận quản lý các khoản thu về đất có trách nhiệm rà soát, tra cứu danh sách và cập nhật thông tin gia hạn nộp tiền thuê đất (theo phân công của thủ trưởng cơ quan thuế).

Đồng thời, phối hợp với bộ phận kê khai và kế toán thuế rà soát các trường hợp NNT có giấy đề nghị gia hạn gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế nhưng còn nợ tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng.

Trường hợp không đủ điều kiện gia hạn tiền thuê đất, bộ phận kê khai và kế toán thuế có trách nhiệm thông báo và chuyển thông tin cho các bộ phận có liên quan (thanh tra kiểm tra, kê khai và kế toán thuế, quản lý nợ) để cập nhật thông tin dừng gia hạn, xác định số phải nộp và đôn đốc NNT nộp tiền vào NSNN.

Thực hiện thanh tra kiểm tra thuế

Bộ phận thanh tra kiểm tra thuế thực hiện rà soát, kiểm tra toàn bộ các hồ sơ đề nghị gia hạn theo các bước quy định tại quy trình kiểm tra thuế số 746/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 để phát hiện các trường hợp NNT là doanh nghiệp, tổ chức không đủ điều kiện được gia hạn nộp thuế theo quy định; xác định số tiền thuế, tiền thuê đất phải nộp theo kết quả thanh tra, kiểm tra.

Bộ phận thanh tra kiểm tra thuế có trách nhiệm thông báo cho NNT và chuyển thông tin cho các bộ phận có liên quan (kê khai và kế toán thuế, quản lý nợ) để xử lý theo các quy trình quản lý thuế hiện hành. Đồng thời, chủ trì lập báo cáo thống kê tình hình dừng gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất.

Quản lý thuế hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

Bộ phận quản lý thuế hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện phối hợp với bộ phận kê khai và kế toán thuế rà soát các trường hợp NNT có giấy đề nghị gia hạn gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế nhưng còn nợ tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng.

Bên cạnh đó, bộ phận quản lý thuế hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện theo dõi việc thực hiện gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh.

Đồng thời, bộ phận quản lý thuế hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện rà soát NNT đề nghị gia hạn để phát hiện các trường hợp NNT là hộ gia đình, cá nhân kinh doanh không đủ điều kiện được gia hạn nộp thuế theo quy định, thông báo cho NNT theo hướng dẫn tại mục 5 công văn này và chuyển thông tin cho các bộ phận có liên quan (thanh tra kiểm tra, kê khai và kế toán thuế, quản lý nợ) để cập nhật thông tin dừng gia hạn, xác định số phải nộp và đôn đốc NNT nộp tiền vào NSNN./.

Bùi Dương - Văn Tuấn

Bùi Dương - Văn Tuấn

© Thời báo Tài chính Việt Nam