Hà Nội: Mỗi năm thu 20 - 28 nghìn tỷ đồng từ giao, cho thuê đất

10:50 | 17/05/2021 Print
Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đã góp phần tạo nguồn thu ngân sách từ đất hằng năm khoảng 20.000 - 28.000 tỷ đồng, chiếm 15 - 18% tổng số thu ngân sách thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của Thủ đô.

đất đai

Hà Nội thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đã góp phần tạo nguồn thu ngân sách. Ảnh: Khánh Linh

UBND TP.Hà Nội đã có Báo cáo số 125/BC-UBND đánh giá tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013 và định hướng sửa đổi Luật Đất đai.

Theo đó, triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013, UBND TP. Hà Nội đã tập trung chỉ đạo các ngành thực hiện rà soát các nội dung, bảo đảm tinh thần cải cách hành chính, phù hợp với các quy định của pháp luật.

Như vậy, từ ngày 1/7/2014 đến nay, toàn thành phố đã cấp được 219.769 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận cho 617.964 thửa đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa, đạt 99,3% số thửa…

Hàng năm, UBND thành phố trình HĐND TP. Hà Nội nghị quyết phê duyệt danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; danh mục công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố; phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện, trên cơ sở đó ban hành các quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đã góp phần tạo nguồn thu ngân sách từ đất hằng năm khoảng 20.000 - 28.000 tỷ đồng, chiếm 15 - 18% tổng số thu ngân sách thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của Thủ đô.

Bên cạnh đó, công tác đấu giá quyền sử dụng đất được quan tâm thực hiện hiệu quả. Hàng năm, UBND thành phố đều ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu cho đầu tư phát triển, tăng nguồn thu cho ngân sách thành phố; đồng thời, công tác đấu giá quyền sử dụng đất cũng góp phần tăng nguồn thu hằng năm cho ngân sách cấp huyện để đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn mới.

Kết quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng toàn thành phố giai đoạn 2016 - 2020, đã thu hồi đất và giải phóng mặt bằng là 2.873 dự án, với diện tích là 16.106ha (trong đó, 388 dự án đã hoàn thành, đang tiếp tục thực hiện đối với 2.485 dự án), số phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện thu hồi đất và giải phóng mặt bằng là 121.106 phương án, bố trí tái định cư cho 6.887 hộ.

Khánh Linh

Khánh Linh

© Thời báo Tài chính Việt Nam