Cục DTNN Khu vực Hà Nam Ninh thông báo chào hàng cạnh tranh rút gọn

10:42 | 27/10/2014 Print
Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Hà Nam Ninh thông báo chào hàng cạnh tranh rút rọn của 02 gói thầu thuộc Dự án "Mua vật tư phục vụ công tác chuyên môn".

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN

Tên bên mời thầu: CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC HÀ NAM NINH.

Tên gói thầu:

+ Gói thầu số 01: Cung cấp vật tư là giá kê đa năng

+ Gói thầu số 02: Cung cấp vật tư là màng PVC

Tên dự án: Mua vật tư phục vụ công tác chuyên môn

Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

Thời gian phát hành bản yêu cầu báo giá: Từ 8 giờ ngày 27/10/2014.

Địa điểm phát hành bản yêu cầu báo giá: Phòng Kỹ thuật bảo quản, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh. (Khu Đô thị Đồng Quýt, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định).

Hạn cuối tiếp nhận bản báo giá: Chậm nhất đến 8h00 ngày 31 tháng 10 năm 2014.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh sẽ thông báo kết quả chào hàng bàng văn bản đến từng đơn vị tham gia nộp bản báo giá và tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn để ký hợp đồng.

Điện thoại liên hệ: 0350.3845150 hoặc số Fax : 0350.3529969

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh trân trọng mời các đơn vị có đủ điều kiện tham gia gửi hồ sơ nêu trên./.

PV

PV

© Thời báo Tài chính Việt Nam