Tổng cục Thuế thông báo kết quả thầu

16:34 | 15/01/2014 Print
Tổng cục Thuế thông báo kết quả gói thầu Thuê trung tâm dữ liệu.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

1. Tổng cục Thuế

- Địa chỉ: 123, Lò Đúc, Hà Nội

- Điện thoại/Fax/E-mail: 043.768 9679

2. Thuộc kế hoạch mua sắm CNTT năm 2013 của Tổng cục Thuế

3. Tên gói thầu: Thuê trung tâm dữ liệu

4. Hình thức lựa chọn nhà thầy: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

57.369.550.000 VNĐ

57.291.190.000 VNĐ

Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT

số31/QĐ-BTC ngày 3/1/2014

Trọn gói không điều chỉnh giá

39 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Đ.T

Đ.T

© Thời báo Tài chính Việt Nam