Xây dựng Nghị định về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước

18:09 | 03/08/2021 Print
Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước.

Về mục đích xây dựng văn bản, việc ban hành nghị định nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường năng lực hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng Nhà nước trên cơ sở khắc phục các tồn tại, hạn chế trong tổ chức và hoạt động thời gian qua, đảm bảo phù hợp, đồng bộ với quy định pháp luật hiện hành.

Quan điểm ban hành nghị định tuân thủ các quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ về pháp lý trong quy định về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước tương tự như các bộ ngành khác.

Theo dự thảo mới nhất, một trong những nguyên tắc cơ bản trong quản lý tài chính là Ngân hàng Nhà nước được sử dụng các nguồn thu để trang trải chi phí hoạt động của mình. Chênh lệch thu, chi sau khi trích lập quỹ theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và quy định cụ thể của nghị định này, số còn lại được nộp vào ngân sách nhà nước. Ngân hàng Nhà nước không phải nộp các loại thuế đối với hoạt động nghiệp vụ và dịch vụ ngân hàng.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời các khoản thu, chi theo đúng quy định của pháp luật về kế toán. Các khoản thu, chi của Ngân hàng Nhà nước được hạch toán theo nguyên tắc kế toán dồn tích. Các khoản thu, chi bằng ngoại tệ, bằng vàng, phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá quy đổi do Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

Theo đó, dự thảo đã quy định những nội dung cụ thể về quản lý và sử dụng vốn, tài sản; thu, chi tài chính; phân phối chênh lệch thu chi; kế hoạch báo cáo thu chi tài chính…/.

Chí Tín

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam