Nhiều sáng kiến mới trong quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế

09:46 | 04/01/2015 Print
(TBTCVN) - Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế là khâu quan trọng trong công tác quản lý thuế của ngành Thuế. Vì vậy, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang đã tập trung chỉ đạo các bộ phận tham gia quản lý nợ thực hiện nhiều biện pháp, theo quy trình và các quy định của pháp luật về công tác quản lý nợ thuế.

Nhiều cách làm mới

Một trong những nguyên nhân quan trọng giúp cho công tác quản lý nợ thuế của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang đạt được kết quả tốt trong thời gian qua, đó là việc bố trí bộ máy tổ chức, nhất là bộ phận quản lý thu nợ thuế ở các cấp cơ bản hợp lý trên cơ sở số lượng công chức hiện có.

Ông Nguyễn Văn Thuận - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Giang cho biết, việc bố trí cán bộ làm công tác quản lý nợ là rất quan trọng, vì nếu không xử lý khéo sẽ dẫn tới những mâu thuẫn với doanh nghiệp và người nộp thuế (NNT).

Vì vậy tại Văn phòng Cục đã lựa chọn những công chức có đủ năng lực trình độ và kiện toàn bộ máy lãnh đạo Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế để tham mưu với lãnh đạo Cục chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quản lý nợ của toàn ngành.

Tại các chi cục, đã chỉ đạo ghép một số đội thuế thực hiện đồng thời một số chức năng, trong đó có chức năng quản lý nợ trên cơ sở quân số hạn chế mà vẫn phải đảm bảo bao quát toàn diện nhiệm vụ của chi cục.

Cục thuế Bắc Giang

Năm 2014 Hội đồng Khoa học của Cục Thuế đã công nhận và áp dụng có hiệu quả trong công tác quản lý nợ thuế 4 sáng kiến có liên quan công tác quản lý nợ thuế.

Điển hình là tại Chi cục Thuế thành phố Bắc Giang, đã ghép Đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế vào Đội Kiểm tra thuế để thực hiện chức năng quản lý, cưỡng chế nợ, đồng thời đôn đốc số phát sinh nợ thuế, kiểm tra thuế và cưỡng chế thu nợ thuế.

Để công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế phát huy hiệu quả, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang đã động viên công chức trong toàn ngành tham gia nghiên cứu, đề xuất các đề tài sáng kiến nhằm nâng cao hiệu qủa công tác quản lý thuế cũng như đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính thuế đang được các cấp, các ngành và xã hội rất quan tâm.

Năm 2014 Hội đồng Khoa học của Cục Thuế đã công nhận và áp dụng có hiệu quả trong công tác quản lý nợ thuế 4 sáng kiến có liên quan công tác quản lý nợ thuế, đó là: “Các giải pháp quản lý thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập”, “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại các chi cục thuế”, “Ứng dụng tiện ích Excel trong việc ban hành thông báo tiền thuế nợ và tiền chậm nộp”, “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nợ thuế trên địa bàn huyện Lục Ngạn”. Những sáng kiến này đã phát huy hiệu quả trong công tác quản lý thuế.

Thu hơn 400 tỷ đồng nợ thuế

Nhiều sáng kiến mới trong quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế
Mỗi một công chức thuế phải có trách nhiệm theo dõi từng NNT bắt đầu từ khi phát sinh số thuế phải nộp đến khi thực hiện xong các biện pháp cưỡng chế thu nợ... Ông Nguyễn Văn Thuận

Trong năm 2014, các bộ phận liên quan đã phối hợp chặt chẽ, liên tục với bộ phận Quản lý nợ để xử lý các khoản nợ ảo, nợ sai mục lục ngân sách nhà nước (NSNN) đang theo dõi trên ứng dụng; thực hiện điều chỉnh kịp thời các khoản sai lệch, xác định đúng thực tế nghĩa vụ thu, nộp của NNT.

Thông qua đó, đã xử lý được dứt điểm các khoản nợ chờ điều chỉnh trước đây và hạn chế được các khoản nợ chờ điều chỉnh mới phát sinh.

Thông qua ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS), Cục Thuế đã tập trung rà soát số liệu nợ thuế, đối chiếu số liệu với NNT đang quản lý để xác định chính xác số liệu nợ đọng. Từ đó có căn cứ để tiến hành điều chỉnh trong nội bộ cơ quan thuế hoặc hướng dẫn NNT làm hồ sơ đề nghị điều chỉnh theo quy định đáp ứng đúng yêu cầu của Tổng cục Thuế.

Qua phối hợp với các cơ quan có liên quan, trên cơ sở quy chế phối hợp đã được ký kết và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cục thuế chủ động đề xuất phối hợp với các ban ngành có liên quan thực hiện công tác đôn đốc và thu nợ đọng thuế, nhất là công tác cưỡng chế thu nợ thuế.

Nhờ đó, năm 2014 Cục Thuế đã thu được hơn 412 tỷ đồng, trong đó thu nợ từ năm 2013 chuyển sang là 144,1 tỷ đồng, nợ phát sinh mới là hơn 268 tỷ đồng. Qua áp dụng các biện pháp nêu trên, tổng số tiền thuế nợ thu được trong năm 2014 là: 412.234 triệu đồng. Trong đó: Thu nợ năm 2013 chuyển sang 144.125 triệu đồng; thu nợ phát sinh năm 2014 là 268.109 triệu đồng. Thực hiện bằng biện pháp Quản lý nợ 406.924 triệu đồng; bằng biện pháp cưỡng chế 5.310 triệu đồng./.

Nhật Minh

Nhật Minh

© Thời báo Tài chính Việt Nam