Hai thủ tục thuế với khoản thu điều tiết của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn

16:55 | 26/09/2014 Print
Hai thủ tục gồm Khai khoản thu điều tiết tháng và Khai quyết toán khoản thu điều tiết năm, áp dụng cho Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn. Cả hai thủ tục này có chung cơ quan thực hiện cấp Cục thuế.

nhà máy lọc hóa dầu bình sơn

Cả hai thủ tục hành chính về thuế này đều có liên quan trực tiếp đến các khoản thu của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn. Ảnh: T.L

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2437/QĐ-BTC công bố hai thủ tục hành chính ban hành trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Danh mục thủ tục hành chính ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính gồm Khai khoản thu điều tiết tháng và Khai quyết toán khoản thu điều tiết năm, áp dụng cho Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn. Cả hai thủ tục hành chính này có chung cơ quan thực hiện cấp Cục thuế.

Theo đó, trình tự thực hiện với thủ tục Khai khoản thu điều tiết tháng như sau:

Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn chuẩn bị số liệu, lập hồ sơ và gửi đến Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi chậm nhất vào ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ khoản thu điều tiết.

Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ đối với khoản thu điều tiết của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn:

Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi; hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

Với thủ tục hành chính Khai quyết toán khoản thu điều tiết năm, trình tự thực hiện, gồm:

Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi chậm nhất vào ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ đối với khoản thu điều tiết của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn:

Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

Cách thức thực hiện với hai thủ tục trên gồm gửi trực tiếp tại Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi; hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

N.P

N.P

© Thời báo Tài chính Việt Nam