Ngân sách không cấp kinh phí sửa chữa cho đơn vị sự nghiệp

10:51 | 02/08/2021 Print
Theo Bộ Tài chính, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để sửa chữa, ngân sách nhà nước không bố trí kinh phí.

ngân sách

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã quy định rõ về sử dụng tiền và tài sản của nhà nước. Ảnh: TL.

Cử tri Hà Nội cho rằng, để tránh thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước, đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu quy định đối với các công trình xây dựng cơ bản đang trong thời gian khấu hao thì không được sử dụng nguồn ngân sách nhà nước sửa chữa.

Bộ Tài chính cho biết, căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017 và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Thông tư số 45/2018/TT-BTC).

Trong đó quy định, tài sản cố định hiện có tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đều phải tính hao mòn, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.

Các tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập phải trích khấu hao theo quy định tại Điều 16 Thông tư này gồm: tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng phải tính đủ khấu hao tài sản cố định vào giá dịch vụ theo quy định của pháp luật; tài sản cố định của đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc phạm vi quy định tại điểm a, điểm b khoản này được sử dụng vào hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết mà không hình thành pháp nhân mới theo quy định của pháp luật.

Về quy định trích khấu hao tài sản cố định, đối với tài sản cố định quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 12 Thông tư này và tài sản cố định quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Thông tư này được sử dụng toàn bộ thời gian vào hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, đơn vị thực hiện chế độ quản lý, trích khấu hao theo quy định áp dụng cho doanh nghiệp.

Riêng trường hợp tài sản cố định được đầu tư, mua sắm từ nguồn vốn vay, vốn huy động thì số tiền trích khấu hao tài sản cố định được sử dụng để trả nợ gốc và lãi; số còn lại (nếu có) được bổ sung Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

Như vậy, trường hợp tài sản cố định (bao gồm nhà, công trình xây dựng) tại cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ tính hao mòn, không trích khấu hao theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 45/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên thì ngân sách nhà nước bố trí kinh phí sửa chữa.

Trường hợp các tài sản cố định (bao gồm nhà, công trình xây dựng) tại đơn vị sự nghiệp công lập phải trích khấu hao theo quy định tại khoản 2 Điều 12 và Điều 16 Thông tư số 45/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, quy định sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp như sau: để đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc; phát triển năng lực hoạt động sự nghiệp; chỉ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ; đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho người lao động trong đơn vị; mua bản quyển tác phẩm, chương trình...

Căn cứ quy định trên, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để sửa chữa; ngân sách nhà nước không bố trí kinh phí./.

Minh Anh

Minh Anh

© Thời báo Tài chính Việt Nam