Nhiều bộ, ngành, địa phương chậm gửi báo cáo giải ngân

16:26 | 06/07/2021 Print
Theo Bộ Tài chính, nhiều bộ, ngành và địa phương thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tình hình giải ngân hằng tháng chậm so với thời gian quy định, nội dung báo cáo còn sơ sài, chưa đánh giá về khó khăn, vướng mắc và kiến nghị các giải pháp thúc đẩy giải ngân.

dự án

Các bộ, ngành, địa phương phải báo cáo những vướng mắc để Chính phủ có biện pháp xử lý kịp thời. Ảnh: TL.

Tại Thông tư số 15/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công (có hiệu lực thi hành từ ngày 5/4/2021) đã nêu rất rõ: Trước ngày 15 của tháng báo cáo, các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công hằng tháng theo Mẫu số 01/TTKHN và các biểu mẫu kèm theo Thông tư này gửi Bộ Tài chính.

Mặc dù đã có quy định như vậy, nhưng nhiều năm nay, việc thực hiện báo cáo này vẫn còn chưa được thực hiện nghiêm.

Để đảm bảo các đơn vị nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo trong các tháng sau, Bộ Tài chính đã có các công văn số 5718/BTC-ĐT và 5719/BTC-ĐT ngày 1/6/2021 gửi các bộ, ngành, địa phương về việc đôn đốc gửi báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công theo Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/2/2021 của Bộ Tài chính.

Việc gửi báo cáo về Bộ Tài chính sẽ là cơ sở quan trọng để Bộ Tài chính tổng hợp và có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ hàng tháng.

Bên cạnh việc theo sát kết quả giải ngân vốn đầu tư công, còn có nhiệm vụ quan trọng đó là phải gửi những kiến nghị tới các cấp có thẩm quyền, nhằm tháo gỡ những vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn quan trọng này. Do đó, nếu các bộ, ngành, địa phương không gửi báo cáo kèm theo kiến nghị tháo gỡ vướng mắc, thì không thể đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư công.

Giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm mới đạt 29,02% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn so với cùng kỳ, trong đó giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi rất thấp, mới đạt 7,3%./.

Minh Anh

Minh Anh

© Thời báo Tài chính Việt Nam