Bộ Tài chính công bố tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

05:43 | 02/07/2021 Print
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1219/QĐ-BTC về việc công bố tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính.

cải cách hành chính

Công khai, minh bạch hóa quy trình, giải quyết công việc của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Cụ thể, thủ tục theo mô hình hệ thống quản lý chất lượng gồm 9 tài liệu: Chính sách chất lượng; Mục tiêu chất lượng; Bản mô tả hệ thống quản lý chất lượng; Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản; Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội; Quy trình đánh giá nội bộ; Quy trình kiểm soát và xử lý công việc không phù hợp; Quy trình thực hiện hành động khắc phục; Quy trình xem xét của lãnh đạo;…

Bên cạnh đó, quy trình giải quyết thủ tục hành chính và quy trình nội bộ gồm: Quy trình thực hiện chế độ thông tin báo cáo; Quy trình lập kế hoạch, tạm cấp bù và quyết toán cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện cho vay nhà ở xã hội; Quy trình hướng dẫn về hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất cho các ngân hàng thương mại nhà nước do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản;…

Ban chỉ đạo ISO khối cơ quan Bộ Tài chính có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn công chức, người lao động tổ chức triển khai áp dụng, tuân thủ chặt chẽ tài liệu hệ thống quản lý chất lượng đã được phê duyệt.

Quyết định số 1219 có hiệu lực kể từ ngày 25/6/2021.

Minh Đức

Minh Đức

© Thời báo Tài chính Việt Nam