Đề xuất sửa một số quy định về lệ phí hàng hải

22:03 | 21/06/2021 Print
Bộ Tài chính vừa hoàn thiện Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.

cảng

Tàu thuyền đi kiểm dịch hoặc cách ly theo yêu cầu cũng được miễn phí trọng tải. Ảnh: TL.

Dự thảo thông tư bổ sung khoản 3 Điều 3 như sau: Phương tiện thủy nội địa (trừ phương tiện mang cấp đăng kiểm VR-SB có tổng dung tích từ 500 GT trở lên) hoạt động vận tải nội địa, phương tiện thủy nội địa hoạt động vận tải trên các tuyến đường thủy theo Hiệp định giữa Việt Nam và Campuchia về vận tải thủy khi vào, rời khu vực hàng hải thực hiện nộp phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư số 248/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính. Phương tiện hoạt động trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo nộp phí, lệ phí theo quy định tại Chương III Thông tư này.

Ngoài ra, bổ sung điểm d và điểm đ khoản 2 như sau: Tàu thuyền chuyển tải dầu tại Vịnh Vân Phong - Khánh Hòa áp dụng mức thu bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 1 điều này kể từ ngày thông tư này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2021; kể từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 31/12/2023 áp dụng mức thu bằng 80% mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều này; kể từ ngày 1/1/2024 áp dụng mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều này.

Tàu thuyền chở công-ten-nơ xuất, nhập khẩu, trung chuyển vào, rời các bến cảng trên sông Cái Mép - Thị Vải có tổng dung tích từ 50.000 GT trở lên áp dụng mức thu bằng 60% mức thu phí quy định tại khoản 1 điều này kể từ ngày thông tư này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2021; kể từ ngày 1/1/2022 áp dụng mức thu phí quy định tại khoản 1 điều này.

Tàu thuyền chở công-ten-nơ xuất, nhập khẩu, trung chuyển vào, rời các bến cảng trên sông Cái Mép – Thị Vải có tổng dung tích từ 80.000 GT trở lên áp dụng mức thu bằng 80% mức thu phí quy định tại khoản 1 điều này kể từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 31/12/2023; kể từ ngày 1/1/2024 áp dụng mức thu phí quy định tại khoản 1 điều này.

Ngoài ra, dự thảo thông tư quy định miễn phí trọng tải tàu, thuyền đối với người nộp phí trong một số trường hợp như đã quy định. Trong đó, bổ sung trường hợp: Tàu thuyền đi kiểm dịch hoặc cách ly tại khu vực hàng hải khác (nơi có đủ điều kiện kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền quy định) theo yêu cầu của cảng vụ hàng hải để phục vụ công tác phòng, chống, kiểm dịch trong thời gian công bố dịch bệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.../.

Minh Anh

Minh Anh

© Thời báo Tài chính Việt Nam